Poistenie stavebno-montážne

Poistenie stavebno-montážne

Kategórie: Priemysel a stavebníctvo,
Dátum: 7.7.2015

Poistenie stavebno-montážne

Každé novo budované stavebné alebo montážne dielo je spravidla spojené so značnými nákladmi jeho investora.  Rovnako je realizácia už zo svojej povahy riziková, a preto patrí poistenie stavebné (CAR) a montážne (EAR) k základným poisteniam pre firmy.

Ide o all-risk poistenie kryjúce náhodné škody, ktoré môžu nastať v priebehu výstavby alebo montáže. Je to predovšetkým poškodenie realizovaných diel živelnými rizikami, nešikovnosťou/nedbalosťou zamestnancov, odcudzenia, pády, nárazy a pod..

Do krytia možno zahrnúť nielen samotné diela, ale aj materiál použitý na ich stavbu, okolitý majetok investora, stavebné a montážne stroje a zariadenia, krížovú zodpovednosť so subdodávateľmi, poistenie skúšobnej prevádzky alebo poškodenia diela v čase jeho záručného krytia pri odstraňovaní chýb a nedorobkov.

Keďže každé realizované dielo je iné, treba klásť zvýšený dôraz na individualizáciu poistnej ochrany a poistného krytia tak, aby pri vzniku škody boli ošetrené špecifiká jednotlivých diel. Iné je riziko pri stavbe diaľničnej siete, iné pri stavbe priehrad alebo rodinných domov.

Rozdiely medzi poistením CAR a EAR

V súčasnosti sa často využíva poistenie stavebných a montážnych rizík CAR (Contractors‘ All Risks) a EAR (Erection All Risks), ktoré dokáže pokryť všetky riziká stavebných a montážnych diel, a to celosvetovo.

CAR

zhotovenie na stavenisku
betón, oceľ a iné stavebné materiály
nižšia koncentrácia hodnôt
žiadny testing

EAR

zhotovenie u výrobcu, montáž na stavenisku
stroje a zariadenia
vysoká koncentrácia hodnôt
testing (vysoké riziko)


© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť