Likvidácia poistných udalostí

Likvidácia poistných udalostí a následná analýza príčin škôd tvoria podstatnú súčasť kvalitne odvedenej práce každého poisťovacieho makléra. Poistné udalosti klientov SATUM SLOVAKIA vybavujú špecialisti na jednotlivé druhy poistenia. Všetci títo špecialisti tvoria Jednotné likvidačné centrum, čo umožňuje dodržovať jednotnú metodiku a zaručuje vysoké štandardy pracovných postupov.

SATUM SLOVAKIA robí všetko pre to, aby klient získal náhradu vzniknutých škôd rýchlo, v správ­nej výške a bez nadmernej administratívnej záťaže vlastných zamestnancov. Mimoriadnu pozor­nosť preto SATUM SLOVAKIA venuje predovšetkým týmto kľúčovým oblastiam:

Prvotné úkony po vzniku poistnej  udalosti

Postaráme sa, aby sa následné kroky realizované poisteným nedostali do roz­poru s poistnými podmienkami, a neohrozili tak prípadný nárok na výšku ná­hrady škody. Vysvetlíme klientovi, ktorá poistná zmluva kryje dané poistné nebezpečie, oznámime za neho poistnú udalosť poisťovateľovi, zaistíme prehliadku pracovníkom poisťovateľa alebo súdnym znalcom a poradíme, ako škody mini­malizovať.

Komunikácia s likvidátorom  poisťovateľa v priebehu likvidácie

Zhromaždíme a odovzdáme poisťovateľovi všetky dokumenty potrebné k posúdeniu poistnej udalosti a rozhodnutiu o poistnom plnení. Dohliadame na včasné a správne vybavenie poistnej udalosti.

Posúdenie  likvidačnej správy poisťovateľa

Posúdime, či rozhodnutie poisťovateľa o poistnom plnení je v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, poistnou zmluvou a poistnými podmienkami.

Reklamácia

Ak rozhodnutie poisťovateľa nie je správne, vedieme ďalšiu komunikáciu s poisťovateľom tak, aby sme dosiahli nápravu. Za týmto účelom absolvujeme i osobné stretnutie s kompetentnými pracovníkmi poisťovateľa.

Samozrejmosťou  je NOSTOP poradenská linka pre prípad vzniknutej škodnej udalosti:  +420 605 207 260. 

© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť