Zásady spracovania osobných údajov

Všeobecné ustanovenia

Tieto Zásady ochrany osobných údajov informujú o tom, ako a pre aké účely spoločnosť SATUM SLOVAKIA, s.r.o. získava, uchovávaj a ďalej spracováva vaše osobné údaje v rámci svojej činnosti poisťovacieho sprostredkovateľa, teda v súvislosti so sprostredkovaním  uzatvorenia poistných zmlúv s poisťovňami. Na ochranu osobných údajov kladieme veľký dôraz. Osobné údaje, ktoré spracovávame, považujeme za dôverné, zachovávame o nich mlčanlivosť, kladieme dôraz na bezpečnosť pri ich spracovaní, na výber zmluvných partnerov a prísne dodržiavanie zákonných pravidiel spracovania.

Spracovanie osobných údajov je potrebnou súčasťou a podmienkou pre poskytovanie sprostredkovateľskej činnosti. Našou povinnosťou je sprostredkovateľskú činnosť vykonávať s odbornou starostlivosťou, pričom osobné údaje spracovávame preto, aby sme mohli odporučiť tu najvýhodnejšiu ponuku na základe analýzy ponúk poisťovní, a aby sme vám mohli poskytnúť ďalšie služby spojené so sprostredkovaním a správou poistných zmlúv.

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej „Zásady ochrany Osobných údajov“) je informovať vás o tom, jak a prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje, o vašich právach a o tom, ako tieto práva môžete uplatňovať a aké opatrenia sme prijali k ochrane vašich osobných údajov a k uplatneniu vašich práv.

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej a identifikovateľnej fyzickej osoby, teda vás, pokiaľ ste fyzickou osobou, a/alebo vašich zamestnancov a/alebo vašich rodinných príslušníkov či ďalších fyzických osôb, pokiaľ nám tieto údaje poskytnete (ďalej „Osobné údaje“). Údaje o zdravotnom stave patria medzi tzv. zvláštne kategórie Osobných údajov, niekedy tiež nazývané ako „citlivé“ Osobné údaje.

Postavenie spoločnosti SATUM SLOVAKIA, s.r.o.  

Spoločnosť SATUM SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Bratislava,  Poštová 1, PSČ 811 04, IČO 35844736, spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddiele Sro, vložke 27449/B (ďalej len „sprostredkovateľ poistenia“, „správca  údajov“ alebo „my“) spracováva vaše Osobné údaje v súvislosti so sprostredkovaním poistnej zmluve medzi vami a poisťovateľom/poisťovňou a ďalšími činnosťami, ktoré súvisia s výkonom práv a povinností podľa takejto poistnej zmluvy, vrátane likvidácie poistných udalostí.

V prípade, kedy oslovujeme záujemcu o poistenie, predkladáme návrhy na uzatvorenie poistných zmlúv a realizujeme prípravne práce smerujúce k ich uzatvoreniu, sme obvykle v postavení správcu Osobných údajov. Pokiaľ priamo uzatvárame poistné zmluvy menom a na účet poisťovne či poskytujeme pomoc pri správe poistenia a vybavujeme nároky z poistných zmlúv, sme v postavení spracovateľa Osobných údajov. Správcom Osobných údajov bude v tomto prípade naša partnerská poisťovňa, pre ktorú a z ktorej poverenia tieto činnosti zaisťujeme a ktorej vaše Osobné údaje predávame.

Dobrovoľný poverenec pre ochranu osobných údajov

Správca údajov menoval dobrovoľného poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné informácie dobrovoľného poverenca pre ochranu osobných údajov sú

Meno dobrovoľného poverenca:    JUDr. Radim Bartoň

telefón:                                         +420 595 132 379

email:                                            osobniudaje@satum.cz

Účely spracovania

Pri výkone sprostredkovateľskej činnosti Osobné údaje spracovávame za účelom:

predkladanie návrhov na uzatvorenie poistných zmlúv a realizácia prípravných prací smerujúcich k uzatvoreniu poistných zmlúv, vrátane jednania o zmluvnom vzťahu,

správa poistných zmlúv a vybavovanie nárokov z poistných zmlúv, vrátane likvidácie poistných zmlúv,

plnenie ďalších povinností a záväzkov podľa zmluvy s vami, resp. uplatňovaniu práv z takejto zmluvy, ak bola takáto zmluva uzatvorená (vrátane napr. fakturácie našich služieb),

predkladanie návrhov na uzatvorenie poistných zmlúv pred či po ukončení vašej súčasnej poistnej zmluvy za účelom uzatvorenia výhodnejšej poistnej zmluvy na nastávajúce obdobie,

plnenie povinností, ktoré nám ukladajú právne predpisy v oblasti poisťovníctva či predpisy týkajúce sa opatrení  proti tzv. praniu špinavých peňazí,

zasielanie obchodných správ, ako sú napr. informácie o nami sprostredkovaných ponukách poistných produktov na trhu či informácie o nami realizovaných akciách (ďalej len súhrne „marketingové účely“), pokiaľ ste nám poskytli súhlas s využitím vašich kontaktných údajov pre tieto účely alebo pokiaľ a v rozsahu v akom sme k takémuto zasielaniu oprávnený podľa platných právnych predpisov (napr. zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách).

Z dôvodu vášho postavenia záujemcu o poistenie vás samotných a/alebo vašich zamestnancov a/alebo vašich rodinných príslušníkov potrebujeme vedieť Osobné údaje, aby sme mohli sprostredkovať poistenie a vykonávať činnosti podľa bodov (i) až (v) vyššie vo vzťahu k vám, vašim zamestnancom, rodinným príslušníkom a/alebo tretím osobám, ktorých Osobné údaje nám poskytnete. Naopak prípadné udelenie súhlasu k spracovaniu Osobných údajov pre marketingové účely podľa bodu (vi) je celkom dobrovoľné a nie je podmienkou pre poskytnutie našich sprostredkovateľských služieb a svoj súhlas k týmto účelom môžete kedykoľvek odvolať.


 

Právny základ

SATUM v postavení finančného agenta

V prípade, že vo vzťahu voči vám vystupujeme ako finančný agent podľa § 6 zákona 186/2009 Z.z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako vyplýva zo zmien a doplnení (ďalej „Zákon“), (teda zmluvný vzťah sme uzatvorili s poisťovňou, nie s vami) spracovávame Osobné údaje, vrátane údajov o zdravotnom stave a genetické údaje, na základe vami udelené  súhlasu alebo nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ spracovávame Osobné údaje, ktoré sú zároveň údajmi o zdravotnom stave alebo genetické údaje, spracovávame tieto tzv. zvláštne kategórie údajov (citlivé údaje) na základe vami udeleného súhlasu (ktorý zahrňuje i ich poskytnutie príslušnej poisťovni).

V prípade, že vyžadujeme váš súhlas (resp. súhlas fyzickej osoby, ktorá je subjektom údajov) so spracovaním Osobných údajov a vy (resp. subjekt údajov) sa rozhodne ho neudeliť či ho odvolať, dôsledkom môže byť to, že nebudeme môcť uskutočniť úkony potrebné k tomu, aby sme vám poskytli niektoré naše služby. Je tomu tak predovšetkým preto, že udelenie súhlasu s poskytnutím osobných údajov vrátane predovšetkým citlivých Osobných údajov je obvykle podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy medzi vami a poisťovňou.

Spracovanie Osobných údajov vašich zamestnancov, rodinných príslušníkov či ďalších osôb

Aby sme vyhoveli vašej požiadavke na sprostredkovanie uzatvorenia poistnej zmluvy s poisťovňou, spracovávame príležitostne tiež Osobné údaje vašich zamestnancov, rodinných príslušníkov a/alebo ďalších fyzických osôb, ktoré sme od vás získali. Bez ohľadu na to, či sme vo vzťahu k vám v postavení finančného agenta či iného sprostredkovateľa (viď vyššie), spracovávame takého Osobné údaje len za účelom a v rozsahu potrebnom pre sprostredkovanie uzatvorenia poistnej zmluvy v prospech týchto fyzických osôb (poistených), ktorých Osobné údaje nám poskytnete. V niektorých prípadoch môžeme vyžadovať, aby nám tieto tretie osoby udelili súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov a v týchto prípadoch budeme požadovať vašu súčinnosť potrebnú k zaisteniu takéhoto súhlasu. O poskytnutí súhlasu platí to isté, čo je uvedené v bode 5.1 vyššie.

Spracovanie potrebné pre plnenie zákonných povinností či ochrane oprávnených záujmov

Bez ohľadu na to, či sme vo vzťahu k vám v postavení finančného  agenta či iného sprostredkovateľa (viď vyššie), spracovávame Osobné údaje tiež pre splnenie právnych povinností v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov (napr. vo vzťahu ku kontaktným údajom v súvislosti s predpismi týkajúcich sa opatrení proti tzv. praniu špinavých peňazí apod.), v súlade s príslušnými pravidlami a pokynmi vydanými NBS (napr. za účelom možnosti preukázania vynaloženia odbornej starostlivosti pri našej sprostredkovateľskej činnosti podľa § 21 Zákona),  a ďalej prípadne na základe nášho oprávneného záujmu ako správcu údajov či oprávneného záujmu poisťovateľa/poisťovne, ktorý spočíva v určení, ochrane a výkone našich právnych nárokov alebo nárokov poisťovateľa/poisťovni. K takémuto spracovaniu môže dochádzať i po ukončení zmluvy (medzi vami a poisťovateľom/poisťovňou).


 

Rozsah spracovávaných údajov, ich zdroj a doba spracovania

Vaše Osobné údaje spracovávame v rozsahu, ktorý nám poskytnete prostredníctvom vyplnených dotazníkov, dáte osobne, telefonicky alebo elektronicky podľa typu poistenia, o ktorého sprostredkovanie máte záujem, a ďalej v rozsahu nutnom k zaisteniu plnenia z poistných zmlúv či správy nárokov z nich. Osobné údaje teda získavame predovšetkým od vás, a ďalej od osôb, ktoré vo váš prospech uzatvárajú poistenie, ako i od poisťovní a ďalších partnerov a osôb, ktoré nám poskytnú údaje súvisiace s vašim poistením alebo, u ktorých si tieto údaje overujeme. Konkrétny typ a rozsah Osobných údajov vždy závisí na účeloch spracovania napr. type požadovaného či uzatváraného poistenia či type škodovej udalostí. Jedná sa predovšetkým o nasledujúce údaje:

Identifikačné a kontaktné údaje

meno, priezvisko a titul, rodné číslo (popr. dátum a miesto narodenia, pokiaľ vám rodné číslo nebolo pridelené), korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo a štát narodenia, pohlavie, telefónne (popr. faxové) číslo, emailová adresa, pracovná pozícia, plat, výška a hmotnosť

údaje z preukazu totožnosti a vodičského preukazu

číslo preukazu, vydávajúci orgán, doba platnosti preukazu, miesto narodenia;

údaje o zdravotnom stave a genetické údaje, zahrňujúce predovšetkým vaše predispozície k rôznym chorobám a ochoreniam, pokiaľ máte záujem o poistenie, zaistenie plnenia z poistných zmlúv či správy nárokov z nich, pre ktoré je potrebné tieto údaje posúdiť, a tieto údaje nám dobrovoľne poskytnete,

údaje z kúpnej zmluvy, leasingovej zmluvy, nájomnej zmluvy, darovacej zmluvy, zmluvy o úvere, údaje z katastra nehnuteľností, údaje o vašej nehnuteľnosti a domácnosti (napr. plochu nehnuteľnosti, rok kolaudácie nehnuteľnosti, počet členov domácnosti), údaje z účtovníctva, údaje o osobnom majetku, o vašom automobile (napr. kópie technického preukazu, nadštandardná výbava vozidla, zabezpečenie vozidla, stav km), údaje z pracovnej zmluvy, dohody o pracovnej činnosti, dohody o prevedení práce, pokiaľ máte záujem o poistenie, zaistenie plnenia z poistných zmlúv či správy nárokov z nich, pre ktoré je potrebné tieto údaje posúdiť, a tieto údaje nám dobrovoľne poskytnete;

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, ktorá je potrebná pre naplnenie účelov uvedených v článku 4 vyššie. Osobné údaje budeme spracovávať vždy minimálne po dobu trvania poistnej zmluvy, vo vzťahu, ku ktorej sme poisťovacím sprostredkovateľom. Pokiaľ nedôjde k uzatvoreniu poistnej zmluvy, alebo pokiaľ už došlo k ukončeniu poistnej zmluvy, budeme ďalej spracovávať Osobné údaje len, pokiaľ je to potrebné k splneniu právnej povinnosti po dobu určenú právnymi predpismi (ako sú napr. vyššie zmienené predpisy proti praniu špinavých peňazí), alebo pokiaľ to po nás vyžadujú či nás k tomu oprávňujú pravidlá a pokynu NBS (napr. povinnosť zaistiť uchovávanie dokumentácie vyhotovenej v súvislosti so sprostredkovaním poistných produktov po dobu zohľadňujúcu chod premlčacích lehôt, za účelom možnosti preukázania vynaloženej odbornej starostlivosti).

Niektoré Osobné údaje môžeme taktiež uchovávať na základe nášho oprávneného záujmu, spočívajúceho v určení, ochrane a výkone našich právnych nárokov, a to po dobu trvania premlčacích lehôt (podľa súčasnej právnej úpravy 15 rokov) nárokov vyplývajúcich alebo súvisiacich s našimi sprostredkovateľskými činnosťami, predlženú o 1 rok s ohľadom na ochranu našich právnych nárokov. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania budeme Osobné údaje spracovávať v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takéhoto konania.

V prípade, že ste poskytli súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov a tento súhlas odvoláte, ukončíme spracovanie vašich Osobných údajov pre účely, pre ktoré bol súhlas udelený; takého odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť predchádzajúceho spracovania založeného na tomto súhlase (tj. pred jeho odvolaním), ani na zákonnosť spracovania Osobných údajov na základe iných právnych dôvodov, než je udelený súhlas (napr. oprávnený záujem či splnenie právnej povinnosti). Viď tiež bod 5.1 vyššie.

Zdieľanie a predávanie Osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme vyššie popísanými spôsobmi, môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré zaisťujú poskytovanie poistenia alebo zaisťujú niektoré služby súvisiace so zaistením sprostredkovania poistenia, administratívnu podporu či využívanie softvérových prostriedkov. Tieto osoby sú tak v postavení správcov alebo spracovateľov Osobných údajov.

Vaše Osobné údaje tak môžeme poskytovať resp. ich zdieľať predovšetkým s nasledujúcimi príjemcami, ktorí budú obvykle v postavení správcov:

s partnerskými poisťovateľmi/poisťovňami, ktorých zoznam  je uvedený [doplňte prípadne odkaz  na aktuálny zoznam partnerských poisťovní].;

  • so štátnymi orgánmi alebo inými tretími osobami pri plnení povinností podľa právnych predpisov alebo ak je to nevyhnutné pri uplatňovaní našich práv (napr. Národná banka Slovenska, súdy, orgány činné v trestnom konaní, správcovia dane a ďalší).

Vaše Osobné údaje ďalej môžeme zdieľať zdieľať predovšetkým s nasledujúcimi príjemcami, ktorí sú v postavení spracovateľov:

s našimi dcérinými či sesterskými spoločnosťami zo skupiny SATUM, a to predovšetkým za účelom administratívnej podpory;

s dodávateľmi našich IT systémov, ktorí môžu mať v určitých prípadoch prístup k vašim Osobným údajom;

s podriadenými sprostredkovateľmi poistenia, vrátane sprostredkovateľov mimo Európsku úniu, pokiaľ budete chcieť sprostredkovať poistenie poisťovateľom mimo Európsku úniu;

s externými právnymi zástupcami, pokiaľ je to potrebné pre uplatnenie našich práv alebo pre ochranu našich oprávnených záujmov.

So spracovateľmi Osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca sme uzatvorili zmluvy o spracovaní Osobných údajov, ktoré zaručujú najmenej rovnakú úroveň ochrany vašich Osobných údajov ako tieto Zásady ochrany Osobných údajov.

Zoznam aktuálnych spracovateľov vašich Osobných údajov je k dispozícii na [doplňte odkaz na aktuálny zoznam].

Spôsob spracovania a zabezpečenia údajov

Vaše Osobné údaje spracovávame manuálne i automatizovaným spôsobom v informačných systémoch.

Zaviedli sme a udržujeme nevyhnutné primerané technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúcou  možnému hroziacemu riziku pre subjekt údajov. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť Osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia môžu mimo iného zahŕňať predovšetkým prijatie primeraných krokov k zaisteniu zodpovednosti zamestnancov a ďalších osôb vykonávajúcich sprostredkovateľskú činnosť pre poisťovacieho sprostredkovateľa, ktorí majú prístup k Osobným údajom, školenia zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy pre obnovu dát a riadenie incidentov, softwarovú ochranu zariadení, na ktorých sú uložené Osobné údaje atď.

Vaše práva

Pokiaľ uplatníte akékoľvek vaše právo podľa tohto článku alebo podľa platných právnych predpisov, informujeme o prijatom opatrení alebo vymazaní vašich osobných údajov alebo obmedzení spracovania v súlade s vašou požiadavkou každého príjemcu, ktorému boli tieto údaje poskytnuté podľa týchto Zásad ochrany Osobných údajov, pokiaľ takéto oznámenie bude možné a/alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie.

Odpovieme vám do jedného mesiaca po obdŕžaní vašej žiadosti, pričom si však vyhradzujeme právo túto lehotu predĺžiť o dva mesiace.

Čo môžete požadovať?

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo požadovať prístup ku svojím Osobným údajom, ktoré ako správca Osobných údajov spracovávame, právo na ich opravu, výmaz alebo prenos (napr. prenos vašich Osobných údajov k inému poskytovateľovi služieb), právo podať námietky a tiež právo požadovať obmedzenie nášho spracovania.

Oprava Vašich Osobných údajov

Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu svojich Osobných údajov, ktoré s nami zdieľate. Pokiaľ chcete toto právo uplatniť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailovej adresy osobniudaje@satum.cz .

Prijímame primerané opatrenia k zaisteniu toho, aby ste mohli udržovať vaše Osobné údaje presné a aktuálne.

Vždy nás môžete kontaktovať s dotazom, či stále spracovávame Vaše osobné údaje.

Výmaz vašich Osobných údajov

Môžete nás kedykoľvek požiadať o výmaz svojich Osobných údajov. Pokiaľ nás kontaktujete s takouto žiadosťou, zmažeme bez zbytočného odkladu všetky vaše Osobné údaje, ktoré máme, pokiaľ vaše Osobné údaje už nepotrebujeme k plneniu zmluvných alebo zákonných povinností či k  ochrane našich oprávnených záujmov ako sú popísané vyššie.

Sprístupnenie a prenositeľnosť vašich Osobných údajov

Máte právo získať Osobné údaje týkajúce sa vašej osoby a Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Pokiaľ to budete požadovať, môžeme niektoré vaše Osobné údaje (predovšetkým tie údaje, ktoré spracovávame na základe plnenia zmluvy a/alebo vášho súhlasu) zaslať priamo tretej strane (inému správcovi údajov), ktorého uvediete vo svojej žiadosti, pokiaľ takáto požiadavka nebude mať negatívny vplyv na práva a slobodu iných osôb, a pokiaľ bude technicky vykonateľný.

Obmedzenie spracovania

Pokiaľ nás požiadate o obmedzenie spracovania svojich Osobných údajov, napr. v prípade, kedy spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať vaše Osobné údaje, obmedzíme spracovávanie vašich Osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ich budeme spracovávať len pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných obmedzených dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde ku zrušeniu obmedzenia a my budeme v spracovávaní vašich Osobných údajov pokračovať, budeme vás o tom bez zbytočného odkladu informovať.

Sťažnosť na úrade pre ochranu Osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nášho spracovávania údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07  Bratislava. Internetové stránky úradu sú www.dataprotection.gov.sk/.

9.7. Právo odvolať súhlas

Poskytnutý súhlas k spracovaniu niektorých osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu, bez toho že by tým bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase poskytnutom pred jeho odvolaním. Pre tento účel kontaktujte, prosím, dobrovoľného poverenca pre ochranu osobných údajov. V takomto prípade Vaše osobné údaje bezodkladne vymažeme.

9.8. Námietky proti spracovaniu

Máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov spracovávaných na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ sa na našej strane nepreukážu závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo ďalšie spracovanie nebude nevyhnutné pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.


 


 

© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť