Povinne zverejňované informácie

Poskytovanie informácií potenciálnemu klientovi a klientovi  v zmysle zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní  a finančnom poradenstve

Finanční agent, spoločnosť SATUM SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Poštová 1, 811 06 Bratislava, IČO 35 844 736 vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, ktoré majú nevýhradnú povahu.

Register:
SATUM SLOVAKIA, s.r.o. je zapísaná v registri Národnej banky Slovenska, a tov podregistri poistenia alebo zaistenia v zozname samostatných finančných agentov pod registračným číslom UDK – 215/2006/PAGP.
Register  je  verejne  prístupný, NBS  zverejňuje zoznamy  registrovaných finančných agentov na stránke www.nbs.sk 
SATUM SLOVAKIA, s.r.o. je registrovaná ako samostatný finančný agent.

Kvalifikovaná účasť finančného agenta na základnom imaní alebo na hlasovacích právach osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu:
SATUM SLOVAKIA, s.r.o.  nemá žiadny priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu.

Kvalifikovaná účasť osoby, s ktorou má uzavretú zmluvu alebo osoby ovládajúcej túto osobu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného agenta: 
Žiadna kvalifikovaná osoba, s ktorou má SATUM SLOVAKIA, s.r.o. uzavretú zmluvu alebo osoba ovládajúca túto osobu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného agenta nemá žiadny priamy alebo nepriamy podiel na SATUM SLOVAKIA, s.r.o.

Postup pri podávaní stiažností:
V prípade, že bude mať poistník  výhrady proti činnosti  SATUM SLOVAKIA, s.r.o. ako samostatného finančného agenta,  je povinný túto výhradu písomne uplatniť  nejskôr                           u jednateľa spoločnosti, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a v lehote 30 dní podať poistníkovi informáciu, v ktorej uvedie, či sa jedná o oprávnenú výhradu alebo nie a v prípade, že tieto výhrady boli oprávnené, tak poistníkovi oznámi, akým spôsobom boli vyriešené.

Jednateľ spoločnosti:  Ing. Peter Diľ
tel.:                              +421 232 118 061
fax:                              +421 232 118 060
e-mail:                         staznost@satum.sk
web:                             www.satum.sk

 

tel: +421 232 118 061
fax: +421 232 118 060

Výšku poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou
Činnosť samostatného finančného agenta je platená poisťovňou.

© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť