Doprava, špedícia a logistika

Poistenie dopravných rizík

Autá, lode a lietadlá na cestách, tovar v skladoch a zákazníci čakajúci na svoje zásielky. Vieme, že pre dopravcov, logistické a špedičné spoločnosti je dobre uzatvorené poistenie  kľúčovou záležitosťou. Preto vytvárame našim klientom poistné programy na mieru na základe dôkladnej analýzy situácie, charakteru biznisu a zmluvných vzťahov s ich zákazníkmi.

Chránime hodnoty klientov, ktoré vytvárajú  a pomáhame kryť riziká, ktoré z ich činnosti plynú.

Špecializujeme sa na minimalizáciu rizík a tým znižovaniu nákladov na poistnú ochranu, optimálne nastavenie poistného programu vrátane nadštandardných dojednaní a profesionálne riešenie škôd vrátane likvidácie komplikovaných poistných udalostí v zahraničí.

Rozumieme vašim rizikám.
Sme SATUM.

Ponúkame reseni rizík vo Všetkých oblastiach:

  • Cestná doprava
  • Železničná doprava
  • Kombinovaná doprava
  • Špedícia a logistika
  • Letecká doprava
  • Námorná, vnútrozemská lodná doprava

Systém SATUM

01. Analýza rizík

02. Poistný program

03. Správa poistenia

05. Poradenstvo a služby

04. Reseni škôd

01. Analýza rizík

Analýza rizík

Důsledně analyzujeme smluvní vztahy klientů s jejich obchodními partnery, které mají zásadní dopad na konstrukci pojistné ochrany a výši pojistného. Poskytujeme cenná doporučení k jejich úpravám, jež přinášejí jasně definovanou odpovědnost a s tím související snížení rizik v rámci operací s přepravovaným nebo skladovaným zbožím.

02. Poistný program

Poistný program

Individuální potřeby a požadavky klienta jsou v dopravě na prvním místě: specializace na různé druhy přepravy, určitý typ zboží či charakter zákazníků si vyžaduje správné nastavení rozsahu pojistného krytí, limitů a pojistných částek. Vyjednáváme s pojišťovnami nadstandardní ujednání ve smluvních vztazích, které může vyžadovat například doprava do rizikovějších regionů. U pojištění vozidel dbáme na správné nastavení pojistných částek, které pro naše klienty zpracovává autorizovaný soudní znalec. V průběhu roku sledujeme situaci na trhu s ojetými vozidly a v případě extrémních výkyvů jsme schopni zasáhnout, aby vozidlo nebylo podpojištěno.

03. Správa poistenia

Správa poistenia

Velké množství jednotlivých vozidel, kterými klient disponuje, si žádá specifický přístup ke správě pojistného programu. Pravděpodobnost vzniku škod je v dopravě poměrně vysoká, proto klienti oceňují online systém. Klient má aktuální informace o pojištění jednotlivých vozidel, pojistných smlouvách a pojistných událostech včetně jejich aktuálního stavu vyřízení. V systému jsou promítnuty veškeré požadavky klienta na změnu v pojištění, ať už se to týká připojištění nebo odpojištění vozidel, změna SPZ, rozšíření o doplňkové pojistné produkty, změny v pojistných částkách, limitech plnění a další.

04. Reseni škôd

Reseni škôd

Máme dlouhodobou zkušenost s řešením škod v České republice i v zahraničí. Při jednání s pojišťovnami vše směřujeme k tomu, aby klient získal vyplacené pojistné plnění co nejdříve - konsolidujeme potřebné dokumenty a kontrolujeme náležitosti podkladů. Zároveň dohlížíme na to, aby pojišťovny dodržovaly termíny k vyřešení škodních událostí, a dbáme na správnou výši výplaty pojistného plnění. A to i při škodách v zahraničí, kde pravidelně likvidujeme pojistné události ve spolupráci s místními havarijními komisaři či při komplikovanějších smluvních vztazích klienta. V případě výplaty pojistného plnění u pojistných smluv, u kterých dochází ke spotřebování limitů plnění, následně klienta upozorňujeme na možnost dokoupení pojistného limitu do plné výšky.

05. Poradenstvo a služby

Poradenstvo a služby

Naše klienty pravidelně školíme v problematice rizik a předcházení vzniku škodních událostí v dopravě a s ní souvisejících činnostech. Poskytujeme jim konzultace v aplikaci vnitrostátních a mezinárodních úmluv souvisejících s dopravních činností a ve spolupráci s právními odborníky pomáháme snižovat rizika a zlepšovat likviditu při řešení pojistných událostí prostřednictvím návrhů na úpravy přepravních smluv a zasilatelských příkazů.

Mapa poistných produktu

1

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Je určeno pro zaměstnance a poskytuje ochranu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Pojištění léčebných výloh
Kryje náklady na lékařské ošetření, případnou hospitalizaci v nemocnici a samozřejmě léky a další zdravotnický materiál, který je v souvislosti s úrazem či nemocí nezbytně nutný.

2

Povinné ručení
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, podle zákona č. 168/1999 Sb.

Havarijní pojištění
Poskytuje vlastníkovi vozidla pojistnou ochranu pro případ havárie, zničení, poškození, odcizení vozidla nebo některých jeho částí.

Doplňková pojištění
Pojištění např. asistence, skel, zavazadel, úrazové pojištění osob a další.

3

Pojištění odpovědnosti za újmu 
Kryje odpovědnost za újmu na majetku a na zdraví, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením, právním předpisem dané, odpovědnosti pojištěného subjektu.

Pojištění odpovědnosti dopravce
Kryje povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv.

4

Pojištění živelních škod
Základní pojištění škod na majetku, které mohou vzniknout působením živlů, jako jsou požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, které chrání proti krádeži vloupáním a loupeží a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
All risks pojištění, které chrání strojní nebo elektronické zařízení v případě jeho poškození. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Pojištění ekologických škod a újmy
Pojišťuje náklady na odstranění vzniklé či hrozící ekologické škody a újmy.

Pojištění přepravy zásilek
Pojištění sjednané pro vlastníky zboží, které se vztahuje na přepravu všemi dopravními prostředky po souši, na moři nebo ve vzduchu.

5

Pojištění odpovědnosti zasílatele
Kryje povinnosti pojištěného - zasílatele - nahradit škodu vzniklou jiné osobě při obstarávání přepravy na věci nebo finanční škodu.

6

Pojištění odpovědnosti za újmu
Kryje odpovědnost za újmu na majetku a na zdraví, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením, právním předpisem dané, odpovědnosti pojištěného subjektu.

7

Pojištění odpovědnosti dopravce
Kryje povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv.

8

Pojištění živelních škod
Základní pojištění škod na majetku, které mohou vzniknout působením živlů, jako jsou požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, které chrání proti krádeži vloupáním a loupeží a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
All risks pojištění, které chrání strojní nebo elektronické zařízení v případě jeho poškození. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Pojištění ekologických škod a újmy
Pojišťuje náklady na odstranění vzniklé či hrozící ekologické škody a újmy.

Pojištění přepravy zásilek
Pojištění sjednané pro vlastníky zboží, které se vztahuje na přepravu všemi dopravními prostředky po souši, na moři nebo ve vzduchu.

1

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Je určeno pro zaměstnance a poskytuje ochranu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Pojištění léčebných výloh
Kryje náklady na lékařské ošetření, případnou hospitalizaci v nemocnici a samozřejmě léky a další zdravotnický materiál, který je v souvislosti s úrazem či nemocí nezbytně nutný.

2

Povinné ručení
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, podle zákona č. 168/1999 Sb.

Havarijní pojištění
Poskytuje vlastníkovi vozidla pojistnou ochranu pro případ havárie, zničení, poškození, odcizení vozidla nebo některých jeho částí.

Doplňková pojištění
Pojištění např. asistence, skel, zavazadel, úrazové pojištění osob a další.

3

Pojištění odpovědnosti za újmu 
Kryje odpovědnost za újmu na majetku a na zdraví, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením, právním předpisem dané, odpovědnosti pojištěného subjektu.

Pojištění odpovědnosti dopravce
Kryje povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv.

4

Pojištění živelních škod
Základní pojištění škod na majetku, které mohou vzniknout působením živlů, jako jsou požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, které chrání proti krádeži vloupáním a loupeží a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
All risks pojištění, které chrání strojní nebo elektronické zařízení v případě jeho poškození. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Pojištění ekologických škod a újmy
Pojišťuje náklady na odstranění vzniklé či hrozící ekologické škody a újmy.

Pojištění přepravy zásilek
Pojištění sjednané pro vlastníky zboží, které se vztahuje na přepravu všemi dopravními prostředky po souši, na moři nebo ve vzduchu.

5

Pojištění odpovědnosti zasílatele
Kryje povinnosti pojištěného - zasílatele - nahradit škodu vzniklou jiné osobě při obstarávání přepravy na věci nebo finanční škodu.

6

Pojištění odpovědnosti za újmu
Kryje odpovědnost za újmu na majetku a na zdraví, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením, právním předpisem dané, odpovědnosti pojištěného subjektu.

7

Pojištění odpovědnosti dopravce
Kryje povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv.

8

Pojištění živelních škod
Základní pojištění škod na majetku, které mohou vzniknout působením živlů, jako jsou požár, vichřice, krupobití, povodeň, záplava a další.

Pojištění odcizení a vandalismu
Pojištění majetku, které chrání proti krádeži vloupáním a loupeží a před úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci.

Pojištění strojů a elektroniky
All risks pojištění, které chrání strojní nebo elektronické zařízení v případě jeho poškození. Kryty jsou zejména zkraty, přepětí, vniknutí cizího předmětu apod.

Pojištění ekologických škod a újmy
Pojišťuje náklady na odstranění vzniklé či hrozící ekologické škody a újmy.

Pojištění přepravy zásilek
Pojištění sjednané pro vlastníky zboží, které se vztahuje na přepravu všemi dopravními prostředky po souši, na moři nebo ve vzduchu.

Aktuálná problematika

Cestná nákladná doprava – falošní dopravcovia

Jedným z významných a nezanedbateľných rizík nákladnej cestnej prepravy sú falošní dopravcovia, zasielatelia a odosielatelia. V posledných rokoch dochádza v oblasti nákladnej prepravy k výraznému zvýšeniu činnosti rôznych podvodných firiem, v najväčšej miere tzv. fantómových dopravcov.

Zistiť viac

Cudzí verzus vlastný náves

S rastom kombinovanej prepravy a stále väčším počtom logistických centier súvisí i spôsob prepravy, kedy cestný dopravca za svoj ťahač zapriaha cudzie návesy. Veľké nadnárodné logistické spoločnosti disponujú tisíckami vlastných návesov, ktoré obsluhujú prostredníctvom svojich zmluvných partnerov…

Zistiť viac

Kombinovaná preprava

Jednou z nevýhod cestnej dopravy je jej nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Dopravcovia preto hľadajú iné, ekologickejšie spôsoby. Kombinovanou prepravou je myslená preprava tovaru v tej istej prepravnej jednotke, spravidla tej, ktorá na svojej ceste od odosielateľa k príjemcovi využije okrem…

Zistiť viac
© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť