Kombinovaná preprava

Kombinovaná preprava

Kategórie: Doprava, špedícia a logistika,
Dátum: 25.6.2015

Jednou z nevýhod cestnej dopravy je jej nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Dopravcovia preto hľadajú iné, ekologickejšie spôsoby. Kombinovanou prepravou je myslená preprava tovaru v tej istej prepravnej jednotke, spravidla tej, ktorá na svojej ceste od odosielateľa k príjemcovi využije okrem cestnej tiež železničnú alebo lodnú prepravu. Často sa tiež termín kombinovaná preprava prekrýva s výrazom intermodálna preprava. Tou je myslená kontajnerová preprava, ktorej počiatočná a konečná fáza sú realizované presunom po ceste, zatiaľ čo prevažná časť transportu je realizovaná po železnici či vode.

Či už ide o kombinovanú alebo intermodálnu prepravu, aj v takomto prípade nesie cestný dopravca plnú zodpovednosť za prepravovaný tovar v rovnakom rozsahu, ako by celú prepravu realizoval sám po ceste. Výnimku stanoví Dohovor CMR v čl. 2.

Riziko pre cestných dopravcov spočíva predovšetkým v tom, že ak ponesú zodpovednosť voči odosielateľovi nie ako cestný dopravca podľa Dohovoru CMR, ale ako dopravca iného druhu dopravy, nie sú tieto škody kryté z poistenia zodpovednosti cestného dopravcu.

Naši špecialisti na dopravné záležitosti nezabúdajú ani jedno z týchto rizík spojených s realizáciou kombinovanej dopravy vždy zahrnúť do poistných zmlúv.

© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť