Zásady spracovania osobných údajov pri nábore zamestnancov

Všeobecné ustanovenia

Tieto Zásady  spracovania osobných údajov pri nábore zamestnancov (ďalej len „Zásady spracovania údajov“) majú za cieľ informovať Vás o tom, ako spoločnosť SATUM Slovakia, s.r.o. (ďalej len „Správca údajov” alebo tiež „my“) v súvislosti s náborom nových zamestnancov získava, uchováva a ďalej spracováva Vaše osobné údaje a ako ďalej s Vašimi osobnými údajmi nakladá a chráni ich. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie (ďalej len „Vy“ alebo „uchádzač“).

Účelom týchto Zásad spracovania údajov je tiež informovať Vás o Vašich právach v súvislosti so spracovaním Vašich údajov a o tom, ako a akými prostriedkami  môžete tieto práva uplatňovať.

Odporúčame Vám dôsledne sa zoznámiť s týmito Zásadami spracovania údajov.

Správca osobných údajov  a kontaktné údaje

Správcom Vašich  osobných údajov je SATUM Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislava, Poštová 1, PSČ  811 04, IČO 35 844 736 zapísaná v obchodnom registri vedenom na  Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27449/B (ďalej len „Spoločnosť“).

Dobrovoľný poverenec pre  ochranu osobných údajov

Správca údajov menoval dobrovoľného poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné informácie dobrovoľného poverenca pre ochranu osobných údajov sú:

Meno dobrovoľného poverenca: JUDr. Radim Bartoň

telefón: +420 595 132 379

email: osobniudaje@satum.cz

Berte, prosím, na vedomie, že dobrovoľný poverenec pre ochranu osobných údajov sa môže v budúcnosti zmeniť. Kontakt na aktuálneho dobrovoľného poverenca pre ochranu osobných údajov môžete vždy nájsť v Zásadách spracovania údajov. Aktuálne Zásady spracovania údajov sú sprístupnené na http://www.satum.sk/  -  O spoločnosti  -  Kariéra

Účel, právny základ,  rozsah a doba spracovania osobných údajov

Právne základy, účely a doba spracovania

Vaše osobné údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie našich zmluvných či zákonných povinností, prípadne na základe Vami udeleného súhlasu pre nižšie uvedené účely.

Vaše osobné údaje spracovávame pre účely realizácie výberového konania na konkrétnu pozíciu a prípadné uzavretie pracovnoprávneho vzťahu medzi Vami a nami vo vzťahu k tejto pozícii.

Takéto spracovanie je nevyhnutné pre prípadné uzavretie zmluvy medzi nami a Vami. Z tohoto dôvodu Vaše osobné údaje spracovávame do doby, pokiaľ výberové konanie vo vzťahu k Vám skončí.

V prípade, že nám k tomu poskytnete svoj súhlas, budeme Vaše osobné údaje spracovávať taktiež pre účely realizácie prípadných budúcich výberových konaní na ďalšie pozície v našej spoločnosti.

V takom prípade budeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať maximálne po dobu uvedenú v takomto súhlase, pričom táto doba obyčajne neprekročí 1 rok od jeho udelenia.

Rozsah spracovania

Vaše osobné údaje spracovávame v nasledujúcom rozsahu: údaje, ktoré nám poskytnete v rámci výberového konania a vo svojom životopise, predovšetkým: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, dosiahnuté vzdelanie, súčasný stav na trhu práce, doterajšie pracovné skúsenosti, získané zručnosti, fotografie a prípadné ďalšie osobné údaje obsiahnuté vo Vašom životopise alebo nám inak poskytnuté.

Zdieľanie a odovzdávanie osobných údajov (príjemcovia osobných údajov)

Príjemcovia osobných údajov

Niektoré kategórie osobných  údajov, ktoré zhromažďujeme vyššie uvedenými spôsobmi, môžeme zdieľať s tretími  stranami, ktoré sú buď samostatnými správcami alebo pre nás zaisťujú niektoré  služby súvisiace s realizáciou výberového konania ako naši spracovatelia,  a to predovšetkým:

so subjektami zaisťujúcimi nábor zamestnancov a inzerciu pracovných pozícií;

so štátnymi orgánmi alebo inými tretími osobami pri plnení povinností podľa právnych predpisov.

Záruky

So spracovateľmi osobných údajov  podľa predchádzajúceho odstavca sme uzavreli zmluvy o spracovaní osobných údajov  (s výnimkou  prípadov, kedy uzavretie takejto zmluvy nie je povinné, napríklad pri odovzdávaní  osobných údajov štátnym orgánom), ktoré zaručujú minimálne rovnakú  úroveň ich ochrany ako tieto Zásady spracovania údajov.

Zabezpečenie dát

Zaviedli sme a udržujeme primerané technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúcou  možnému hroziacemu riziku pre Vás ako subjekt údajov. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť Vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia môžu mimo iného zahŕňať  prijatie primeraných krokov k zaisteniu zodpovednosti príslušných zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim údajom, školenia zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy pre obnovu dát a riadenie incidentov, softwarovú ochranu zariadení, na ktorých sú uložené osobné dáta atď.

Vaše práva ako subjektu údajov

Pokiaľ uplatníte akékoľvek Vaše právo podľa tohto článku alebo podľa platných právnych predpisov, informujeme o prijatom opatrení alebo vymazaní Vašich osobných údajov alebo obmedzení spracovania v súlade s Vašou požiadavkou každého príjemcu, ktorému boli tieto údaje poskytnuté podľa článku 5 týchto Zásad spracovania údajov, pokiaľ takéto oznámenie bude možné a/alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie.

Pokiaľ si prajete uplatniť tieto práva a/alebo získať podrobné informácie, kontaktujte nás prosím prostredníctvom dobrovoľného poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého kontaktné údaje sú uvedené v článku 3 týchto Zásad spracovania údajov.

Čo môžete požadovať?

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo požadovať prístup ku svojím osobným údajom, ktoré ako správca osobných údajov spracovávame, právo na ich opravu, výmaz alebo prenos (napr. prenos Vašich osobných údajov k inému správcovi na základe Vašej žiadosti), právo podať námietky a tiež právo požadovať obmedzenie nášho spracovania. Môžete tiež kedykoľvek vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ ste nám ho poskytol/a.

Oprava Vašich osobných údajov

Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame, pokiaľ zistíte, že sú nepresné alebo neúplné.

Vždy nás môžete kontaktovať s dotazom, či stále spracovávame Vaše osobné údaje.

Výmaz vašich osobných  údajov

Môžete nás kedykoľvek požiadať o výmaz svojich osobných údajov. Pokiaľ nás kontaktujete s takouto žiadosťou, zmažeme bez zbytočného odkladu všetky Vaše osobné údaje, ktoré máme, pokiaľ Vaše osobné údaje už nepotrebujeme k plneniu zmluvných alebo zákonných povinností či k  ochrane našich oprávnených záujmov.

Ďalej tiež zmažeme (a zaistíme zmazanie zo strany spracovateľov, ktorých poverujeme) všetky Vaše osobné údaje v prípade, že odvoláte svoj súhlas.

Odvolanie súhlasu

Pokiaľ nám poskytnete súhlas so spracovaním pre účely uvedené vyššie, môžete ho kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu. Pre tento účel kontaktujte prosím dobrovoľného poverenca pre ochranu osobných údajov. V takom prípade Vaše osobné údaje vymažeme bez zbytočného odkladu od odvolania Vášho súhlasu.

Vezmite prosím na vedomie, že odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Sprístupnenie a  prenositeľnosť vašich osobných údajov

Máte právo získať potvrdenie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame alebo nespracovávame. Pokiaľ to budete požadovať, môžeme niektoré Vaše osobné údaje (predovšetkým tie údaje, ktoré spracovávame na základe vykonávania opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy a/alebo Vášho súhlasu) zaslať priamo tretej strane (inému správcovi údajov), ktorého uvediete vo svojej žiadosti, pokiaľ takáto požiadavka nebude mať negatívny vplyv na práva a slobodu iných osôb, a pokiaľ bude technicky vykonateľný.

Námietky proti  spracovaniu

Pokiaľ budeme niektoré Vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu týchto osobných údajov. Pokiaľ sa na našej strane nepreukážu závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo ďalšie spracovanie nebude nevyhnutné pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

Obmedzenie spracovania

Pokiaľ nás požiadate o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, napr. v prípade, kedy spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať Vaše osobné údaje, obmedzíme spracovávanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ho budeme spracovávať len pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných obmedzených dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde ku zrušeniu obmedzenia a my budeme v spracovávaní vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom bez zbytočného odkladu informovať.

Sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nášho spracovávania údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07  Bratislava. Internetové  stránky úradu sú www.dataprotection.gov.sk

Aktualizácia Zásad spracovania údajov

Priebežne môžeme Zásady spracovania údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad spracovania údajov sa stanú účinnými po zverejnení aktualizovaných Zásad spracovania  údajov na www.satum.sk -  O spoločnosti  -  Kariéra

Tieto Zásady spracovania  údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018.


© ARSYLINE 2016
Varovanie
Zavrieť
Zavrieť